De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Patiënten en consumenten zijn 'klanten' en ervaringsdeskundigen.
Zij hebben een opvatting over wat 'goede zorg' is. De NPCF werkt eraan om die 
opvatting maatgevend te laten zijn bij de beoordeling van de kwaliteit en
doelmatigheid van zorg. Daarnaast probeert de NPCF ertoe bij te dragen
dat er in de praktijk ook echt 'goede zorg' wordt geleverd.

Geld speelt een rol
Iedereen kan ziek worden en daarom hebben we allemaal belang bij goede
en betaalbare zorg. Daarom is solidariteit tussen mensen die ziek of gezond,
arm of rijk, werkend of niet-werkend zijn voor de NPCF belangrijk.

Kiezen
Mensen zijn verschillend. Patiënten en consumenten dus ook.
Om de zorg te krijgen waaraan behoefte is moeten patiënten en
consumenten zelf keuzes kunnen maken. Voor een bepaalde huisarts
bijvoorbeeld, of voor een alternatieve behandeling in plaats van voor
reguliere zorg.<br> <br> <em>Goede informatie</em><br> Om een goede
keuze te kunnen maken is de juiste en begrijpelijke informatie nodig over
de verschillende mogelijkheden. De NPCF vindt het daarom van groot belang
dat er goede voorlichtingsproducten en -methoden worden ontwikkeld, die ook
daadwerkelijk worden ingezet in de zorg.

Recht hebben, recht krijgen
In de afgelopen jaren zijn er, mede onder invloed van patiënten- en
consumentenorganisaties wetten tot stand gekomen die erop gericht zijn de
positie van 'de klant' in de gezondheidszorg te versterken. Voorbeelden daarvan
zijn de Kwaliteitswet en de Klachtenwet. Wetten moeten in de praktijk
'handen en voeten' krijgen. Daarom steekt de NPCF veel tijd en energie in
het laten horen van de stem van patiënten en consumenten. Dit bij diegenen
die (nog) de 'bepalers' zijn in de gezondheidszorg: de politiek, overheden,
zorgaanbieders en verzekeraars.